Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Nazwa projektu

Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka - POLYCELL

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Okres realizacji 

18.12.2012-30.11.2015

Wartość projektu 

4 363 739,00

Cel projektu 

Celem projektu jest dostosowanie opracowanego przez Wnioskodawcę termosterowalnego polimerowego podłoża wykorzystywanego do hodowli komórek skóry, na potrzeby opracowania technologii produkcji i zastosowania w leczeniu rozległych oparzeń i przewlekłych ran. Na ten cel składać się będzie optymalizacja opracowanych uprzednio podłoży do termosterowalnej hodowli komórek skóry i nabłonka, opracowanie technologii hodowli komórek, zaprojektowanie narzędzi umożliwiających przeniesienie takich arkuszy komórek, opracowanie podstaw procedur otrzymywania podłoży oraz arkuszy i jeśli będzie to możliwe, przekazanie wyników do gospodarczego wykorzystania. Prace, oparte na wynikach poprzednich badań, wykonywane będą przez konsorcjum, skupiające specjalistów w dziedzinie nauki o polimerach i tworzywach, biologów i biochemików, lekarzy i, co ma podstawowe znaczenie, przedsiębiorstwo zaawansowanej technologii, specjalizujące się w produktach dla medycyny i biochemii.

Jednostki współrealizujące 

  • Centrum Leczenia Oparzeń,
  • IMC IMPOMED CENTRUM S.A.,
  • Politechnika Łódzka,
  • Euroimplant S.A.,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski w Katowicach
 

Nazwa projektu

Nowe poliestrowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

Kierownik projektu 

Dr Alicja Utrata-Wesołek

Okres realizacji 

01.12.2011-29.02.2016

Wartość projektu 

410 740,00

Cel projektu 

Celem projektu jest ustalenie zależności między strukturą polimeru, właściwościami i strukturą powierzchni pokrytej polimerem a odpornością takiej powierzchni na niespecyficzną adsorpcję białek i na tej podstawie, opracowanie nowego pokrycia polimerowego materiałów stosowanych na implanty, które będzie efektywnie zapobiegało tej adsorpcji. Przewidywanie działania skupiają się na badaniu liniowych i rozgałęzionych hydrofilowych polieterów, kowalencyjnie związanych z podłożem. Jako podłoża zostaną wybrane dwa materiały powszechnie stosowane w medycynie jako implanty- stal nierdzewna i poli(tereflaten etylenu). Systematyczne prace nad zależnością między struktura polimeru tworzącego powłokę (składem, topologią), właściwościami (powinowactwo do wody) i strukturą powierzchni pokrytej polimerem (gęstość szczepienia, grubość warstwy) a odpornością takiej powierzchni na adsorpcję białek dostarczą informacji niezbędnych do opracowania podłoża polimerowego o dobrych a co najmniej lepszych niż dotąd znane właściwościach adhezyjnych.

 

Nazwa projektu

Nowe gwieździste nośniki polimerowe do transportu kwasów nukleinowych

Kierownik projektu 

Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk

Okres realizacji 

01.12.2011-31.05.2015

Wartość projektu 

495 000,000

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie nowych opartych na polimerach gwieździstych, wydajnych układów dostarczania kwasów nukleinowych do komórek dla celów terapii genowej. Bezpieczne dostarczenie kwasów nukleinowych za pomocą nośników, tzw. wektorów, o niskiej toksyczności i wysokiej sprawności transfekcji, jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed terapią genową. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o zastosowaniu polimerów o strukturze gwieździstej jako wektorów transfekcji , szczególnie, gdy takim polimerom nadano drogą inżynierii makromolekularnej cechy układów reagujących na bodźce środowiska, w szczególności pH i temperatury. Dane te mają jak dotąd raczej charakter sygnałów, niż pogłębionej analizy.

 

Nazwa projektu

Opracowanie jedno- i wielowarstwowych bioresorbowalnych systemów kontrolowanego uwalniania leków zapobiegających restenozie

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

17.05.2011-16.05.2014

Wartość projektu 

300 000,000

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie biodegradowalnych materiałów uwalniających leki zapobiegające restenozie. Otrzymane materiały zastosowane będą jako bioresorbowalne uwalniające lek stenty naczyniowe lub zawierająca lek warstwa pokrywająca stenty (przy czym zarówno stent, jak i warstwa powierzchniowa wykonane będą z materiału biodegradowalneg). Stenty takie służyć mogą jako czasowa mechaniczna podpora ścian naczynia, a jednocześnie nośnik uwalnianego miejscowo leku. Jeśli zatem otrzymane materiały charakteryzować się będą zarówno odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, jak i zdolnością równomiernego uwalniania leku, mogą łączyć obie te funkcje. W przeciwnym wypadku, poszczególne funkcje spełniać mogą warstwy wykonane z różnych materiałów, które stanowią element strukturalny stentu. Tworzenie warstwowych stentów naczyniowych pełnić może również inne funkcje - modyfikacji profilu uwalniania leku poprzez umieszczanie dodatkowej warstwy polimerowej (np. tłumienie wyrzutu początkowego, tzw.'burst effect' poprzez umieszczanie na powierzchni warstwy będącej nośnikiem leku, warstwy polimerowej niezawierającej leku o odpowiedniej szybkości degradacij), czy wprowadzanie kilku leków jednocześnie (np. leku o działaniu antyproliferacyjnym wraz z czynnikiem przeciwdziałającym zakrzepicy).

 

Nazwa projektu

Elektroaktywne oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego do zastosowań biomedycznych

Kierownik projektu 

Dr hab. inż. Piotr Kurcok, prof. nadzw. PAN

Okres realizacji 

29.08.2012-28.08.2015

Wartość projektu 

297 300,00

Cel projektu 

Wykazanie możliwości otrzymania nowych eletroaktywnych biodegradowalnych, biokompatybilnych materiałówpolimerowych, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane do celów biomedycznych. Omawiane materiały posiadałyby w swej strukturze oligomery kwasu 3-hydromasłowego związane z matrycą polimerową składającą się z polimeru przewodzącego.

 

Nazwa projektu

Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu – MEMSTENT

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

01.10.2009-30.09.2013

Wartość projektu 

4 950 090,84

Cel projektu 

Głównym celem projektu było opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych charakteryzujących się unikalnymi nowymi własnościami: pamięcią kształtu indukowaną w zakresie temperatur ciała ludzkiego oraz kompletną biodegradacją na nietoksyczne produkty wchłaniane w trakcie procesów metabolicznych. Wykorzystanie tych własności pozwało na otrzymanie nowych w skali światowej systemów chirurgicznych, szczególnie przydatnych w chirurgii małoinwazyjnej.

Jednostki współrealizujące 

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
  • Politechnika Wrocławska,
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.
 

Nazwa projektu

Opracowanie wielofunkcyjnego resorbowalnego systemu sterującego długoterminowym uwalnianiem rysperydonu w chorobach układu nerwowego – RYSPCONT

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

01.12.2012-30.04.2016

Wartość projektu 

1 911 305,00

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie metody otrzymywania nowej generacji resorbowalnych systemów kontrolowanego uwalniania rysperydonu o nowych unikalnych własnościach do zastosowania w leczeniu schizofrenii: możliwości sterowania stężeniem uwalnianej substancji leczniczej w czasie nawet do kilku miesięcy po implantacji wraz z jednoczesną degradacja polimerowego nośnika do nietoksycznych produktów wchłanianych przez organizm. Możliwość odrzutu implantu lub powstanie miejscowego stanu zapalnego zostanie wyeliminowana poprzez wprowadzenie w strukturę implantowanego materiału polimerowego obok substancji czynnej rysperydonu, symwastatyny substancji posiadającej łagodne własności immunosupresyjne i przeciwzapalne. Resorbowalny system kontrolowanego uwalniania risperidonu zostanie opracowany na podstawie uzyskanych patentów, sposobu wytwarzania biodegradowalnych kopolimerów oraz przeprowadzonych wstępnych badań uwalniania rysperydonu z materiałów degradowalnych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok