Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Nazwa projektu

Opracowanie metody otrzymywania samorozprężalnych, biodegradowalnych, polimerowych stentów naczyniowych uwalniających leki - BSM STENT

Kierownik projektu 

dr hab. Piotr Konrad Dobrzyński

Okres realizacji 

01.04.2015-31.03.2018

Wartość projektu 

 4 750 484,00

Cel projektu 

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych na modelu świni domowej. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

Jednostki współrealizujące

  • American Heart of Poland S.A.,
  • INNOVATIONS FOR HEART AND VESSELS Sp. z o. o.

 

Nazwa projektu

Profilowanie metaboliczne osób z klasycznymi i genetycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej

Kierownik projektu 

dr n. med. Tadeusz Osadnik

Okres realizacji 

25.02.2015-24.02.2018

Wartość projektu 

1 997 655,00

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest izolacja DNA, oznaczenia polimorfizmów wybranych do analizy genów u osób z czynnikami ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. Sekwencjonowanie wybranych do szczegółowej analizy fragmentów genów.

Jednostki współrealizujące 

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
  • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.
 

Nazwa projektu

Badania nad syntezą nowych biodegradowalnych systemów kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie aktywnych dla potencjalnych zastosowań w kosmetologii

Kierownik projektu 

dr inż. Magdalena Maksymiak

Okres realizacji 

21.02.2014-20.02.2016

Wartość projektu 

99 970,00

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie kompleksowych metod syntezy polimerowych systemów dla kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych dla potencjalnych zastosowań w kosmetologii. W ramach projektu planuje się również przeprowadzenie pełnej molekularnej i strukturalnej charakterystyki otrzymanych systemów, określenie kinetyki uwalniania substancji biologicznie aktywnych w warunkach degradacji hydrolitycznej oraz przeprowadzenie wstępnych testów umożliwiających określenie przydatności opracowanych systemów uwalniania dla zastosowań w kosmetologii.

 

Nazwa projektu

Core-shell dendritic stars of tert-butyl-glycidylether and glycidol as nanocontainer for anticancer complex of ruthenium and platinum

Kierownik projektu 

dr inż. Marcin Tomasz Libera

Okres realizacji 

01.02.2014-31.12.2015

Wartość projektu 

280 300,000

Cel projektu 

The synthesis of dendritic star copolymers of oxiranes, their modificatoin, complexation with ruthenium and cisplatinum encapsulation to develop anticancer agents is proposed to be carried out within this project.Using anionic sequential polymerization of tert-butyl glicydylether and 1-ethoxyethyl glicydylether with subsequent hydrolytic removing of ethoxyethyl groups we would like to receive macromolecules of hydrophobic core and hydrophilic shell with multiple hydroxyl groups in the shell.Part of hydroxyl groups of the polymeric nanoparticle will be modified to receive bipirydyl derivaties of dendritic star. Then the bipirydyl groups will be utilize to complexation of ruthenium compound of anticancer activity (triamminetrichlororuthenium). Complex of the dendritic core-shell nanoparticle with ruthenium compound will be use as a nanocontainer to encapsulation cisplatinum into their structure.

 

Nazwa projektu

pH-Sensitive biodegradable hydrogels based on functional poly(caprolactone)

Kierownik projektu 

Dr inż. Michał Kawalec

Okres realizacji 

01.08.2013-30.06-2015

Wartość projektu 

268 333,000

Cel projektu 

Functional synthetic polymers have received considerable scientific interest and attention in recent years for their potential as promising novel materials enhancing properties of well-known polymers. The availability of functional pendant groups is highly desirable for the fine tuning of properties like crystallinity, glass transition temperature, hydrophilicity and chemical reactivity in view of, e.g., drug delivery systems, improvement of biocompatibility, modification of bioadhesion. However, majority of commercially available functional monomers are (meth)acrylates which form respective polymers known to be non-degradable. Apparently, dormant character of the materials is not always desired, especially when temporary biomedical application is intended. In this field one of the most often investigated polymers are aliphatic polyesters comprising of lactides, glycolide and ε- caprolactone units. The polymers own their popularity to the biodegradable and biocompatible character as well as commercial availability of the monomers which, in conjunction with developed polymerization techniques, gives access to materials of desired properties. However, functionalization of such molecules is extremely limited. In general, a few strategies were reported in literature. First strategy assumes enolization of poly(caprolactone) (PCL) with lithium diisopropyl amide and reaction of such-formed carboanions with various electrophiles (benzaldehyde, naphthoyl chloride, benzyl chloroformate, and iodomethane). [S. Ponsart, J. Coudane, M. Vert Biomacromolecules 2000, 1, 275] However, the degree of substitution depended on experimental conditions while PCL itself, suffered main chain scission during the enolization. The same procedure was applied later on to produce α-iodo-ε-caprolactone. [S. El Habnouni, V. Darcos, J. Coudane Macromol. Rapid Commun. 2009, 30, 165] Homopolymerization of α-iodo-ε-caprolactone and its copolymerization with ε-caprolactone, catalyzed by tin compounds resulted in polymers with expected molar masses and compositions. Several γ-substituted-ε-caprolactones were also synthesized like 5-ethylene ketal ε-caprolactone [D. Tian, Ph. Dubois, C. Grandfils, R. Jerome Macomolecules 1997, 30, 406] 4-(t-butyldimethylsilyloxy)-ε-caprolactone [G. Pitt, Z.W. Gu, P. Ingram, R.W. Hendren J Polym Sci Polym Chem 1987, 25, 955]) or γ-(2-bromo-2-methylpropionyl)-ε- caprolactone (D. Mecerreyes, B. Atthoff, K.A. Boduch, M. Trollsas, J.L. Hedrick Macromolecules 1999, 32, 5175] among which first and third were shown to polymerize in “living” manner. Noteworthy, relatively simple strategy of α-chloro-ε-caprolactone preparation was developed via one step oxidation of commercially available α-chloro-cyclohexanone with m-chloroperbenzoic acid.

 

Nazwa projektu

Nowe funkcjonalizowane kopolimery węglanowe. Badania otrzymywania nowoczesnych, funkcyjnych i biozgodnych materiałów metodą polimeryzacji z otwarciem pierścienia katalizowanej koordynacyjnie

Kierownik projektu 

dr hab. Piotr Konrad Dobrzyński

Okres realizacji 

19.07.2013-18.12.2016

Wartość projektu 

455 810,00

Cel projektu 

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych na modelu świni domowej. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

 

Nazwa projektu

Morfologia podłoży poli(2- izopropylo-2-oksazoliny) a ich termowrażliwość

Kierownik projektu 

Dr inż. Natalia Oleszko-Torbus

Okres realizacji 

15.07.2013-14.07.2015

Wartość projektu 

98 000,000

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest ustalenie zależności między morfologią powierzchni opartej na poli(2-izopropylo-2-oksazolinie), a jej właściwościami fizykochemicznymi, w szczególności wrażliwością na temperaturę środowiska.

 

Nazwa projektu

Zastosowanie nowej selektywnej metody redukcji polihydroksyalkanianów w syntezie biomateriałów polimerowych dla medycyny regeneracyjnej i kardiochirurgii

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji 

01.08.2014-31.07.2017

Wartość projektu 

759 500,000

Cel projektu 

Polihydroksyalkaniany PHA stanowią rodzinę biodegradowalnych i biokompatybilnych poliestrów, których dotychczasowe wykorzystanie w obszarze biomateriałów jest ograniczone. Jednakże polihydroksyalkaniany mogą stanowić źródło cennego substratu (reaktywnych oligoestrodioli PHA), których wykorzystanie w dalszej syntezie prowadzi do otrzymania nowych materiałów polimerowych, stanowiących lepszą ofertę biomateriałów niż biopoliestry PHA. Celem projektu było wykorzystanie oligoestrodioli PHA do syntezy nowych biokompatybilnych w pełni biodegradowalnych materiałów polimerowych o kontrolowanej strukturze molekularnej i założonych właściwościach fizyko-chemicznych na drodze reakcji polikondensacji i poliaddycjimiedzy innymi z kwasem sebacynowym, jego pochodnymi oraz wybranymi diizocyjanianami. W efekcie przeprowadzonych badań otrzymano serię poliestrów, poli(estro-eterów) oraz poliuretanów zawierających segmenty strukturalne pochodzące polihydroksyakanianów (PHB, PHBV i PHPH) o zróżnicowanej masie molowej. Strategicznym aspektem projektu było przeprowadzenie pełnej charakterystyki opracowanych biomateriałów polimerowych prowadzącej do określenia zależności między strukturą materiału, jego właściwościami fizyko-chemicznymi i oczekiwaną funkcją. W ramach projektu dla opracowanych materiałów polimerowych przeprowadzono również badania degradacji hydrolitycznej oraz wykonano wstępne testy biologiczne, których celem była ocena możliwości ich perspektywicznych zastosowań w obszarze biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej i kardiochirurgii.

 

Nazwa projektu

Macierze polimerowo-peptydowe - zależność pomiędzy strukturą koniugatu polimer-peptyd a aktywnością macierzy

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji 

18.04.2011-17.04.2014

Wartość projektu 

360 000,000

Cel projektu 

Prace prowadzone w ramach projektu będą się koncentrować na badaniu macierzy polimerowo-peptydowych jako detektorów biochemicznych. W szczególności analizowana będzie zależność między zastosowanym linkerem polimerowym a właściwościami macierzy peptydowej. Dla usystematyzowania prac uwaga będzie skoncentrowana na polimerowym fragmencie koniugatu (typ polimeru, masa molowa, topologia), zaś pozostałe elementy macierzy detekcyjnej (fragment peptydowy, podłoże i enzym) pozostaną niezmienione. Pierwszym krokiem będzie otrzymanie koniugatów polimer-peptyd. Synteza peptydu odbywać się będzie na nośniku stałym (chemia Fmoc). Modyfikacja grupy końcowej peptydu umożliwi wykorzystanie jej do inicjowania polimeryzacji odpowiednich monomerów metodą ATRP. Koniugaty polimer-peptyd będą otrzymane na nośniku stałym (metodą odwróconej biokoniugacji). Dotychczas najczęściej stosowanym linkerem pomiędzy peptydem a podłożem jest poli(tlenek etylenu). Taki linker będzie wykorzystany w celach porównawczych, dla oceny wpływu innych, nowych polimerów stosowanych w projekcie. Jak dotąd brak jest systematycznych badań wpływu innych niż poli(tlenek etylenu) polimerów na czułość detekcji macierzy. Z tego powodu koniecznym wydaje się zastosowanie innych biozgodnych polimerów, w szczególności opartych na poli(met)akrylanach, jako linkerów pomiędzy peptydem a podłożem. Poli(met)akrylany są łatwe w otrzymaniu, można je wyposażyć w różne grupy funkcyjne potrzebne do reakcji z peptydem i podłożem. Ponadto poprzez odpowiedni dobór podstawnika w monomerze można sterować powinowactwem otrzymanych polimerów do wody. Dla immobilizacji koniugatów na powierzchni zastosowana zostanie reakcja „klik” pomiędzy azydkiem i alkinem, oparta na modyfikacji selektywnej i zachodzącej z bardzo dobrą wydajnością dipolarnej addycji Huisgena. Ta wysokowydajna, łatwa w stosowaniu i uniwersalna technika pozwoli na łatwiejsze otrzymywanie macierzy, niż dotąd opisane metody. Systematyczne badania, oparte o bibliotekę starannie syntezowanych polimerowych linkerów, dostarczą wiedzy, pozwalającej na optymalizację układu dla uzyskania maksymalnej czułości i selektywności. Do detekcji produktów zostanie użyta standardowa spektrometria fluorescencyjna, a także metody spektrometrii mas.

 

Nazwa projektu

Wpływ struktury łańcucha, składu, wiązań wodorowych na właściwości bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu

Kierownik projektu 

Mgr inż. Anna Smola-Dmochowska

Okres realizacji 

14.12.2011-13.12.2014

Wartość projektu 

133 625,00

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest określenie wpływu mikrostruktury łańcucha i składu bioresorbowalnych polimerów otrzymywanych głównie z laktydu, glikolidu i cyklicznych węglanów, na własność zapamiętywania kształtu. Planowane jest otrzymywanie szerokiego wachlarza materiałów, o różnej charakterystyce mechanicznej i profilach degradacji. W badaniach planuje się wykazanie znaczenia oddziaływań międzycząsteczkowych, głównie wiązań wodorowych, na tworzenie fizycznej sieci pozwalającej na pojawienie się zjawiska pamięci kształtu co, jak się wydaje, ma zasadnicze znaczenie w kopolimerach amorficznych. Zostanie zbadany wpływ zmian struktury łańcucha polimerów, ich składu, obecności specjalnych bloków zawierających grupy funkcyjne zdolne do tworzenia silnego oddziaływania międzycząsteczkowego, na własności termomechaniczne oraz efekt pamięci kształtu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok