Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Macierze polimerowo-peptydowe

Nazwa projektu

Macierze polimerowo-peptydowe - zależność pomiędzy strukturą koniugatu polimer-peptyd a aktywnością macierzy

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji 

18.04.2011-17.04.2014

Wartość projektu 

360 000,000

Cel projektu 

Prace prowadzone w ramach projektu będą się koncentrować na badaniu macierzy polimerowo-peptydowych jako detektorów biochemicznych. W szczególności analizowana będzie zależność między zastosowanym linkerem polimerowym a właściwościami macierzy peptydowej. Dla usystematyzowania prac uwaga będzie skoncentrowana na polimerowym fragmencie koniugatu (typ polimeru, masa molowa, topologia), zaś pozostałe elementy macierzy detekcyjnej (fragment peptydowy, podłoże i enzym) pozostaną niezmienione. Pierwszym krokiem będzie otrzymanie koniugatów polimer-peptyd. Synteza peptydu odbywać się będzie na nośniku stałym (chemia Fmoc). Modyfikacja grupy końcowej peptydu umożliwi wykorzystanie jej do inicjowania polimeryzacji odpowiednich monomerów metodą ATRP. Koniugaty polimer-peptyd będą otrzymane na nośniku stałym (metodą odwróconej biokoniugacji). Dotychczas najczęściej stosowanym linkerem pomiędzy peptydem a podłożem jest poli(tlenek etylenu). Taki linker będzie wykorzystany w celach porównawczych, dla oceny wpływu innych, nowych polimerów stosowanych w projekcie. Jak dotąd brak jest systematycznych badań wpływu innych niż poli(tlenek etylenu) polimerów na czułość detekcji macierzy. Z tego powodu koniecznym wydaje się zastosowanie innych biozgodnych polimerów, w szczególności opartych na poli(met)akrylanach, jako linkerów pomiędzy peptydem a podłożem. Poli(met)akrylany są łatwe w otrzymaniu, można je wyposażyć w różne grupy funkcyjne potrzebne do reakcji z peptydem i podłożem. Ponadto poprzez odpowiedni dobór podstawnika w monomerze można sterować powinowactwem otrzymanych polimerów do wody. Dla immobilizacji koniugatów na powierzchni zastosowana zostanie reakcja „klik” pomiędzy azydkiem i alkinem, oparta na modyfikacji selektywnej i zachodzącej z bardzo dobrą wydajnością dipolarnej addycji Huisgena. Ta wysokowydajna, łatwa w stosowaniu i uniwersalna technika pozwoli na łatwiejsze otrzymywanie macierzy, niż dotąd opisane metody. Systematyczne badania, oparte o bibliotekę starannie syntezowanych polimerowych linkerów, dostarczą wiedzy, pozwalającej na optymalizację układu dla uzyskania maksymalnej czułości i selektywności. Do detekcji produktów zostanie użyta standardowa spektrometria fluorescencyjna, a także metody spektrometrii mas.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok