Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

Nazwa projektu

Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

FE POIR poziom pl 1 rgb

Kierownik projektu 

prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

01.07.2018 - 30.06.2021

Wartość projektu 

3429270,00 zł

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji. W niniejszym projekcie opracowany będzie materiał bazujący na biodegradowalnych biozgodnych polimerach: poliestrach alifatycznych i poliestrowęglanach oraz ich blendach, który pozwoli na wyeliminowanie największych wad stentów polilaktydowych, zbyt dużą sztywność oraz postępującą wraz z degradacją stentu krystalizację polilaktydu. Opracowany materiał zapewni odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, potrzebną do zabezpieczenia ścian naczyń krwionośnych przed zapadaniem, ale też elastyczność implantu konieczną podczas krępowania implantu na kateterze wprowadzającym oraz podczas zabiegu implantacji. Ponieważ materiał jest termoplastem może być przetwarzany metodą mikrowtrysku. Metoda umożliwia wyeliminowanie dodatkowych etapów przetwórstwa, eliminuje etap wytworzeniu cienkościennych rurek ekstruderem i następnie wycinanie z nich laserem zaprojektowanego kształtu stentu. Ponadto upraszcza procesu formowania stentów, zwiększa wydajność produkcji stentów i możliwość otrzymania dokładniejszego odwzorowania i powtarzalności stentów. Na powierzchnię stentów nakładana będzie biodegradowalna powłoka zawierająca sirolimus - lek zapobiegający restenozie. Zostanie zoptymalizowany system wprowadzający stent do naczyń oraz technologia krępowania stentów i procedura ich implantacji. Szereg otrzymanych prototypów stentów będzie testowanych w warunkach in vitro, a następnie w warunkach in vivo na modelu świni domowej, gdzie monitorowana będzie degradacja prototypów stentów, farmakokinetyka uwalniania substancji leczniczej, prawidłowe przyleganie przęseł stentu do ścian naczynia. Na podstawie rezultatów badań in vitro i in vivo (świnia domowa) zostanie wyselekcjonowany optymalny prototyp stentu do przedłużonych obserwacji w badaniach przedklinicznych in vivo, który w perspektywie będzie przeznaczony do wdrożenia.

Jednostki współrealizujące 

American Heart of Poland S.A.

 

 

Nazwa projektu

Opracowanie wysokooczyszczonej formy fosfolipidów do zastosowania w produkcji liposomowych kierowanych nośników leków, wyrobów medycznych i suplementów

FE POIR poziom pl 1 rgb

Kierownik projektu 

prof. Barbara Trzebicka

Okres realizacji 

01.06.2018 - 30.11.2020

Wartość projektu 

1975125,00 zł

Cel projektu 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem technologii oczyszczania lecytyn pod kątem uzyskania czystej frakcji fosfolipidowej do zastosowania w innowacyjnych technologiach farmaceutycznych, a następnie wdrożenie wyników prac poprzez uruchomienie produkcji wysokiej jakości surowca niezbędnego w produkcji liposomowych nośników leków. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany skład innowacyjnego wyrobu (optymalny skład hydrofilowych części fosfolipidów, łańcuchów alkilowych oraz frakcji niefosfolipidowej), jak i sposób jego otrzymywania. Celem głównym projektu jest stworzenie i wdrożenie skutecznych rozwiązań będących innowacją na skalę światową w dziedzinie otrzymywania fosfolipidów, o optymalnych parametrach dla tworzenia nanoagregatów dla kierowanego dostarczania leków, suplementów oraz wyrobów medycznych. Cele szczegółowe : opracowanie innowacyjnego składu i sposobu wytwarzania fosfolipidów gwarantujących otrzymywanie nanostruktur, w tym w oparciu o niskoenergetyczne procesy emergencyjne; zidentyfikowanie kluczowych parametrów lecytyn decydujących o stabilności nano-agregatów, badana będzie głównie lacytyna rzepakowa, która doskonale nadaje się do tego typu zastosowań; wprowadzenie rozwiązań́ niedostępnych dla konkurencji (opracowanie unikalnego procesu wytwarzania agregatów lipidowych o zadanych parametrach w oparciu o produkowany w Polsce nie modyfikowany genertcznie rzepak). Na projekt składają się 4 etapy badań przemysłowych i 2 etapy prac rozwojowych. W ich efekcie powstaną: skład fosfolipidów optymalny do otrzymywania samoorganizujących się struktur lipidowych o zadanych parametrach opracowanie metody oczyszczania lecytyn pod kątem uzyskania fosfolipidów optymalnych do tworzenia liposomów ; określenie profili toksyczności oraz skuteczności na podstawie badań przeprowadzonych z wykorzystaniem badań in-vitro i in-vivo, potwierdzających jakość opracowanego surowca lipidowego; projekt linii technologicznej.

Jednostki współrealizujące 

Lipid Systems (Lider), PPHU SOMAR Mariusz Sołtysiak, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny , Ośrodek Badawczo-Rozwojowy we Wrocławiu

 

 

logotypes_bottom2.png

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Leczenia Oparzeń im. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich tworząc konsorcjum naukowe wspólnie złożyły wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem wniosku były „Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich".

Celem projektu jest stworzenie w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Centrum Leczenia Oparzeń kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych, które dostosują pomieszczenia do prowadzenia prac badawczych. Sprzęt pozwoli na stworzenie nowych materiałów i metod dla medycyny, w szczególności w leczeniu trudno gojących się ran, poprzez zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych nad otrzymaniem i modyfikacją materiałów przeznaczonych do wytwarzania produktów terapii zaawansowanych, opatrunków biologicznych, bioresorbowalnych stentów naczyniowych i tchawiczych na bazie materiałów z pamięcią kształtu i inteligentnych skaffoldów do hodowli komórkowych. Utworzona będzie unikalna linia technologiczna do syntezy materiałów polimerowych. Ich wytwarzanie odbywać się będzie w przygotowanej ze środków projektu strefie o podwyższonej klasie czystości. Umocnienie bazy materialnej służyć będzie również zwiększeniu urynkowienia działalności badawczej partnerów.

Kwota dofinansowania w PLN - 6 423 598,50
Kwota całkowita projektu w PLN - 9 781 701,00
Okres realizacji projektu - 01.04.2018 - 31.03.2020

 

Obraz1

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.
Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:
• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
• Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Porozumienie 1:
• Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
• Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
• Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

Porozumienie 2:
• Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Porozumienie 3:
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
• Instytut Metali Nieżelaznych
• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Porozumienie 4:
• Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
• Instytut Metali Nieżelaznych

Cele projektu:
• usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
• wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:
• aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
• analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
• analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
• raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
3 940 000,00 PLN

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok