Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Inne projekty

 

Nowe materiały fotoluminescencyjne dla optoelektroniki

Nazwa projektu

Nowe materiały fotoluminescencyjne dla optoelektroniki oparte o struktury polinaftalimidowe i polinaftalizoimidowe. Wpływ warunków syntezy oraz struktury substratów na właściwości optyczne polinaftalimidów i polinaftalizoimidów

Kierownik projektu 

dr hab. Zbigniew Mazurak

Okres realizacji 

27.05.2011-26.11.2014

Wartość projektu 

294 100,00

Cel projektu 

Projekt dotyczy badań syntezy i właściwości fotochemicznych polinaftaizoimidów i polinaftalimidów. Zakres badań realizowanych w ramach projektu obejmuje: syntezę i charakterystykę fotochemiczną polinaftalizoimidów i polinaftalimidów. Badania podstawowe w ramach projektu obejmuje ustalenie mechanizmu wysokotemperaturowej polikondensacji (dotąd ostatecznie nie rozwiązanego), co umożliwi dobór właściwych warunków reakcji dla uzyskania polinaftalizoimidów o pożądanych właściwościach fotoluminescencyjnych. Istotny wpływ na właściwości optyczne polinaftalizoimidów ma struktura reagentów, szczególnie diaminy. Modyfikacja struktury diaminy użytej do syntezy umożliwi wpływanie na długość fali emitowanej i tym samym uzyskanie materiałów o właściwościach odpowiednich la konkretnych zastosowań. Dzięki obecności w izoimidach podwójnych wiązań węgiel-azot fragment naftalenowy '-bezwodnika stanowi integralną część układu chromoforowego odpowiedzialnego za fotoemisję. Długość sprzężonego układu TT-elektronowegoma istotne znaczenie dla położenia pasma emisji. Poprzez wprowadzenie dalszych układów sprzężonych w postaci podstawników w pierścieniu aromatycznym diaminy można wywierać dalszy wpływ na położenie tego pasma. Ponieważ izoimidy wykazują izomerię Z-E, istotnym zagadnieniem jest określenie w jakich warunkach jaki izomer izoimidu tworzy się i czy jest możliwe uzyskanie czystego strukturalnie polimeru. Wstępne badania wskazują, iż na tworzenie się poszczególnych struktur izomerycznych w łańcuchu polinaftalizoimidów można wpływać zmieniając warunki reakcji (czas, temperatura, charakter rozpuszczalnika). Interesującym zagadnieniem jest możliwość zmiany izomerii Z-E naftalizoimidów pod wpływem oddziaływań zewnętrznych. Wstępne prace wykazały możliwość przejścia izomeru E do Z pod wpływem promieniowania UV. Nie zaobserwowano do tej pory przejścia odwrotnego. Interesujące wydaje się zbadanie możliwości przejścia odwrotnego pod wpływem wyżej energetycznych czynników jak np. promieniowanie rentgenowskie. Podstawniki chromoforowe w diaminie zwykle zawierają wiązania podwójne i w związku z tym wykazują izomerię cis-trans. W toku realizacji projektu zamierza się zbadać wpływ izomerii cis-trans w tychże podstawnikach na dalsze zmiany położenia pasma emisji. W przypadku istnienia zawad przestrzennych możliwe jest, iż taka zmiana izomerii (np. pod wpływem promieniowania UV) może wpływać na barwę emitowanego światła. Polinaftalimidy również wydają się interesujące dla zastosowań w optoelektronice, jednakże układ naftalenowy nie stanowi integralnej części układu chromoforowego (podobnie jak to obserwuje się dla poliimidów pięcioczłonowych). Układy chromoforowe trzeba zatem wprowadzić do łańcucha poliimidowego wraz z jednym z reagentów (najkorzystniejsze wydaje się zastosowanie w syntezie diaminy o odpowiedniej strukturze,zawierającej układy chromoforowe). Przy oczekiwanej znaczącej poprawie właściwości termomechanicznych poprzez modyfikację struktury diaminy użytej w syntezie oczekuje się, iż możliwe będzie uzyskanie materiałów o znacząco lepszych właściwościach termomechanicznych przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wykorzystania ich w zastosowaniach optoelektronicznych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok