Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania bioresorbowalnych materiałów polimerowych o kontrolowanym stopniu usieciowania do zastosowań medycznych

Nazwa:

Sposób wytwarzania bioresorbowalnych materiałów polimerowych o kontrolowanym stopniu usieciowania do zastosowań medycznych

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
W toku postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
408417, 02.06.2014

Pozostałe informacje:

Sposób polega na tym, że syntezę bioresorbowalnych materiałów polimerowych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej do np. produkcji implantowalnych śrub kostnych czy płytek ortopedycznych, prowadzi się poprzez kopolimeryzację monomerów oksacyklicznych (laktyd, glikolid, ε-kaprolakton, alifatyczne węglany cykliczne) z cyklicznym alifatycznym węglanem 5-metylo-2-okso-1,3-dioksa-5-karboksylanem (2-tert-butoksy-2-oksoetylu) i/lub polialkoholami niskocząsteczkowymi lub otrzymanymi w wyniku oligomeryzacji cyklicznych węglanów i lub ε-kaprolaktonu inicjowanej polialkoholami niskocząsteczkowymi. Proces kopolimeryzacji z otwarciem pierścienia monomerów oksacyklicznych jest katalizowany w obecności inicjatora i/lub katalizatora wybranego z grupy obejmującej acetylacetoniany, alkilki, halogenki, alkoholany, triflaty; cyrkonu (IV), żelaza (III), cyny (II), tytanu (IV), skandu (III). Reakcja jest prowadzona w masie lub w roztworze nawet do konwersji powyżej 99%. Jednocześnie stosowany katalizator promuje transestryfikację międzycząsteczkową pomiędzy 5-metylo-2-okso-1,3-dioksa-5-karboksylanem (2-tert-butoksy-2-oksoetylu) i/lub polialkoholem a rosnącymi łańcuchami polimerowymi, prowadzącą do (częściowego) usieciowania produktu końcowego. Kontrola stopnia usieciowania materiału końcowego przebiega poprzez odpowiednią kompozycję substratów, jak i dobór katalizatora i parametrów reakcji.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok