Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych

 

Technika

Perwaporacja – membranowy rozdział mieszanin cieczy

Nazwa aparatu/producent 

Układ perwaporacyjny, konstrukcja własna.

Warunki pomiaru 

 • Grubość folii: 20-200 µm,
 • Średnica próbki: 10 cm,
 • Badania dla cieczy organicznych, wody i ich mieszalnych roztworów.

Co pozwala określić 

Przepuszczalność materiałów w stosunku do cieczy. Stopień rozdziału określonej mieszaniny cieczy.

 

Technika

Permeacja gazów i par przez folie polimerowe

Nazwa aparatu/producent 

Aparaty do pomiaru permeacji, konstrukcja własna.

Warunki pomiaru 

 • Grubość folii: 20-200 µm,
 • Średnica próbki: min. 5 cm dla permeacji gazów, 10 cm dla permeacji par,
 • Standardowe pomiary: O2, N2, He, CO2, pary cieczy organicznych i para wodna.
 • Zakres temperatury: pokojowa - 60°C.

Co pozwala określić 

Przepuszczalność materiału względem gazów lub par. Współczynniki dyfuzji gazów w materiale.

 

Technika

Dyfrakcja rentgenowska szeroko-kątowa (WAXD)

Nazwa aparatu/producent 

Dyfraktometr /TUR –M62/ VEB TuR Dresden

Warunki pomiaru 

 • Warunki pomiaru normalne,
 • Zakres kąta 2Theta 5-110º,
 • Próbka w postaci proszku lub materiału litego lub w postaci warstwy na podłożu amorficznym.

Co pozwala określić 

 • Widmo dyfrakcyjne materiału,
 • Możliwość określenie struktury krystalicznej oraz stopnia krystaliczności.
 

Technika

Elipsometria spektroskopowa

Nazwa aparatu/producent 

Elipsometr /SE 850E/SENTECH

Warunki pomiaru 

 • Zakres spektralny od 240 nm do 2500 nm,
 • Zakres temperaturowy pracy elipsometru powyżej 20 ºC,
 • Próbki w formie cienkich warstw na równym podłożu (np. szkło mikroskopowe, lub krzem polerowany),
 • Podłoże przed naniesieniem warstwy powinno być poddane analizie, lub na podłożu powinno być zostawione czyste miejsce (ok 0,5 cm2),
 • Próbka w postaci warstwowej typu sandwich powinna być przygotowana w formie "schodków", a każda warstwa powinna mieć odkryte ok 0,5 cm2 do przeprowadzenia pomiaru,
 • Cienkie warstwy nie powinny być grubsze niż 1,5 mikrometra.

Co pozwala określić 

 • Grubość cienkiej warstwy z dużą dokładnością (zależnie od próbki dokładność od 0,5 do kilku nanometrów),
 • Możliwość mapowania całej powierzchni próbki z użyciem mikrospotów i przedstawienia jej geometrii w formie obrazu trójwymiarowego,
 • Możliwość określenia zakresu nierówności próbki, mapa nierówności na całej powierzchni próbki),
 • Parametry optyczne (współczynnik załamania światła, współczynnik ekstynkcji, funkcje dielektryczne, szerokość przerwy energetycznej, widmo transmisyjne - mierzone w modzie transmisyjnym, przewodnictwo optyczne).
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej - określany z zależności przyrostu grubości od temperatury.
 • Temperaturę zeszklenia -zależnie od próbki, zmiana współczynników optycznych z temperaturą.
 • Skład procentowy składników mieszaniny (muszą być zmierzone materiały wyjściowe).
 

Technika

Termograwimetria (TGA)

Nazwa aparatu/producent 

Analizator TGA/DSC1 firmy Mettler Toledo

Warunki pomiaru 

 • Zakres temperaturowy 25-900°C,
 • Środowisko pracy: powietrze lub azot
 • Szybkość grzania/chłodzenia 1-30 K/min
 • Tygle do analizy wykonane z tlenku glinu
 • Próbka odporna na działanie tlenku glinu.

Co pozwala określić 

Zmiany masy próbki w funkcji temperatury, stabilność termiczną materiału, procentową zawartość składników o różnych temperaturach rozkładu, możliwość przeprowadzenia eksperymentów modulowanych, określenie przemian I rzędu.

 

Technika

Kalorymetria różnicowa (DSC)

Nazwa aparatu/producent 

Kalorymetr skaningowy Q2000 DSC TA Instruments (TA Instruments, 109 Lukens Drive, New Castle, DE 19720, USA)

Warunki pomiaru 

DSC pracuje w obecności azotu, argonu, stosując tygle aluminiowe, w systemie “Heat Flux”, co oznacza, że próba badana i próba odniesienia znajdują się w tym samym piecu, na oddzielnych platformach.

Co pozwala określić 

 • Wyznaczanie temperatur i entalpii przejść fazowych (topnienia, krystalizacji),
 • Wyznaczanie temperatur zeszklenia polimerów,
 • Badanie kinetyki reakcji polimeryzacji, imidyzacji i wyznaczanie energii aktywacji,
 • Badanie procesu krystalizacji polimerów,
 • Badanie własności termicznych nowych ciekłokrystalicznych związków chemicznych,
 • Wyznaczanie czystości,
 • Związków niskocząsteczkowych.
 

Technika

Kalorymetria różnicowa (DSC)

Nazwa aparatu/producent 

Kalorymetr skaningowy /Q2000 DSC TA Instruments/
(TA Instruments, 109 Lukens Drive, New Castle, DE 19720, USA

Warunki pomiaru 

 • Zakres temperaturowy pomiaru: -150°C do 550°C,
 • Szybkość grzania/chłodzenia: 0.001-100 deg/min.,
 • Wiekość próbki:1-20mg,
 • Atmosfera: gaz obojętny azot,
 • Normy: DIN 51007, DIN 53765, ASTM E 474, ASTM D 3418, ISO 11357.

Co pozwala określić 

 • Służy do pomiarów efektów cieplnych przemian egzotermicznych lub endotermicznych różnego typu, reakcji chemicznych (polimeryzacji, sieciowania polimerów, syntezy, rozkładu, utleniania) oraz przemian fazowych (krystalizacji, topnienia, zeszklenia),
 • Umożliwia wyznaczanie wielkości charakterystycznych dla badanej substancji - ciepła (entalpii) przemiany, ciepła właściwego oraz temperatur topnienia, krystalizacji i zeszklenia.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.