Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Charakterystyka struktury chemicznej

 

Technika

Spektroskopia fluorescencyjna

Nazwa aparatu/producent 

Spektro-fluorymetr/F-2500/Hitachi

Warunki pomiaru 

 • Temperatura pokojowa,
 • Próbka w postaci roztworu lub cienkiej warstwy,
 • Rozpuszczalniki polarne i niepolarne,
 • Możliwość pomiarów spektroelektrochemicznych cienkich warstw.

Co pozwala określić 

 • Właściwości fluorescencyjne (świecenie) próbek,
 • Wpływ rozpuszczalnika na właściwości fluorescencyjne,
 • Wydajność kwantową roztworów metodą porównawczą względem wzorca,
 • Wydajność kwantową cienkich warstw za pomocą sfery całkującej.
 

Technika

Analiza elementarna

Nazwa aparatu/producent 

Analizator elementarny VARIO EL III (firmy Elementar)

Warunki pomiaru 

Próbki (3 naważki po ok. 2 mg) spala się w atmosferze tlenu (99,995%). Analiza odbywa się w atmosferze helu (99,995%).

Co pozwala określić 

Oznacza zawartość węgla, wodoru i azotu w próbkach stałych i ciekłych.

 

Technika

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

Nazwa aparatu/producent 

Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC LaChrom Elite (firmy Merck)

Warunki pomiaru 

Detektory:

 • detektor diodowy (DAD) L-2455 (zakres długości fali: 190 - 900 nm);
 • detektor flourescencyjny L-2485 (zakres długości fali: Ex: 200 - 850 nm);
 • detektor refraktometryczny L-2490 (zakres współczynnika refrakcji RI: 1.00 - 1.75)

Co pozwala określić 

Umożliwia identyfikację substancji na niskim poziomie stężeń.

 

Technika

Chromatografia cieczowa HPLC

Nazwa aparatu/producent 

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity, Agilent Technologies, rok 2010.

Warunki pomiaru 

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity z pompą binarną G1312C; wyposażony w detektor diodowy DAD VL (zakres długości fali: 190 - 900 nm).

Co pozwala określić 

Umożliwia identyfikację substancji na niskim poziomie stężeń.

 

Technika

Chromatografia cieczowa GPC/SEC

Nazwa aparatu/producent 

System 2 składa się z:

 • degazera VE7510/ Viscotek,
 • pompy izokratycznej TSP Spectra Series P100/ Spectra-Physics,
 • manualnego zaworu inżektora VE5111/ Viscotek,
 • pieca do kolumn Viscotek,
 • refraktometru różnicowego VE3580/ Viscotek,
 • wiskozymetru 270 Dual Detector (tylko wiskozymetr)/Viscotek.

Warunki pomiaru 

Analiza możliwa dla większości próbek rozpuszczalnych w tetrahydrofuranie, nieoddziałujących z kolumną chromatograficzną. Układ niskotemperaturowy - pracuje w tetrahydrofuranie w temperaturze 35 °C.

Co pozwala określić 

Kalibracja konwencjonalna:
określenie mas molowych
(liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich) (do 3Mg/mol) oraz dyspersyjności mas molowych polimerów (ÐM) względem standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych.

Kalibracja uniwersalna:
określenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych (do 3Mg/mol) oraz dyspersyjności mas molowych polimerów (ÐM), a także wyznaczenie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej (Mν), promienia hydrodynamicznego (RH) oraz analiza rozgałęzień makromolekuł.

 

Technika

Chromatografia cieczowa GPC/SEC

Nazwa aparatu/producent 

System 1 składa się z:

 • degazera VE7510/ Viscotek,
 • pompy izokratycznej VE1122/ Viscotek,
 • manualnego zaworu inżektora VE5111/ Viscotek, 
 • pieca do kolumn Thermos/ Wyatt Technology,
 • detektora UV Spectra100/ Spectra-Physics,
 • refraktometru różnicowego RI SE-61/ Shodex.

Warunki pomiaru 

Analiza możliwa dla większości próbek rozpuszczalnych w chloroformie, nieoddziałujących z kolumną chromatograficzną. Układ niskotemperaturowy - pracuje w chloroformie w temperaturze 35 C.

Co pozwala określić 

Kalibracja konwencjonalna:
określenie mas molowych (liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich) (do 3Mg/mol) oraz dyspersyjności mas molowych polimerów (ÐM) względem standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych.

 

Technika

Chromatografia żelowa

Nazwa aparatu/producent 

Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny i MALLS. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2010, detektor refraktometryczny Dn 2010 WGE Dr. Bures, rok 2007, detektor wiskozymetryczny ETA 2010 Dr. Bures, rok 2009, detektor MALLS DAWN EOS Wyatt, rok 2003.

Warunki pomiaru 

Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny i MALLS pracujący w THF w temperaturze 35°C.

Co pozwala określić 

Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych

 

Technika

Chromatografia żelowa

Nazwa aparatu/producent 

Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny i MALLS. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2008, detektor refraktometryczny Dn 2010 WGE Dr. Bures, rok 2007, detektor MALLS DAWN HELEOS Wyatt, rok 2006.

Warunki pomiaru 

Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny i MALLS pracujący w DMF w temperaturze 45°C.

Co pozwala określić 

Wyznaczanie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych oraz rozkładów mas molowych

 

Technika

Spektrometria mas ESI-MSn

Nazwa aparatu/producent 

Uniwersalny spektrometr masowy LC/MSn współpracujący z wysokosprawną chromatografią cieczową z możliwością zastosowania „miękkich” metod jonizacji, LCMS/IT/TOF firmy Shimadzu, 2009

Warunki pomiaru 

Najczęściej stosowane rozpuszczalniki i/lub ich mieszaniny: acetonitryl, woda, metanol, etanol, chloroform/metanol, chlorek metylenu/metanol, tetrahydrofuran, metanol/woda, toluen/acetonitryl

Co pozwala określić 

Zestaw ten ze względu na zastosowanie delikatnej metody jonizacji próbki, jaką jest technika ESI stosowany jest do precyzyjnego określenia struktury polimerów, badania struktury molekularnej polimerowych półproduktów oraz produktów degradacji jak i substancji niskocząsteczkowych. Uzyskane informacje wykorzystuje się do ustalenia zależności pomiędzy strukturą a właściwościami badanych materiałów. Zestaw ten ze względu na wysoką czułość jak również bardzo dobrą precyzyjność pomiaru masy umożliwia detekcję i analizę nawet niewielkich ilości produktów degradacji jak i dodatków, które mogą się uwalniać z badanych materiałów polimerowych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok