Aktualności

 

EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group na zasadach inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA/Photonics21 Mirror Group – konkurs 2019

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:

a) technologie fotoniczne będące przedmiotem konkursu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);

b) sektory przemysłu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Niemcy, Austria, Polska, Szwajcaria, Francja, Izrael i Wielka Brytania

Data otwarcia naboru wniosków:

25 marca 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

25 lipca 2019 r., godz. 23.59.59 CET

Budżet NCBR:

600 tys. euro

Kto może aplikować?

Przedsiębiorstwa, Jednostka naukowa, Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa), Konsorcja przedsiębiorców, Konsorcja przedsiębiorstw, Konsorcja Przedsiębiorca (MŚP)

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu na dzień otwarcia naboru wniosków

1 EUR = 4,3 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 25.03.2019 r.)

Status prawny konkursu:

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs

tel.: +48 22 39 07 499

e-mail:

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail:

Dział Finansowania Projektów


Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA/Photonics21 Mirror Group:

Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach EUREKA/Photonics21 Mirror Group
Wniosek o dofinansowanie
Zał. 1 do wykazu- Oświadczenie woli
Zał. 2 do wykazu - formularz informacji
Zał. 3 do wykazu - Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
Zał. 4 do wykazu - Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości
Zał. 5a do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla jednostek naukowych
Zał. 5b do wykazu - Formularz ewaluacyjny dla przedsiębiorców
Zał. 6 do wykazu - Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
Zał. 7 do wykazu - Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Link do strony programu:

http://www.eurekanetwork.org/content/photonics-advanced-manufacturing-call-projects

Link do pobrania Eureka Project Form:

www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form

Eureka project form guidelines:

www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Guidelines_form_13-02-2013.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach EUREKA/Photonics21 Mirror Group:

Projekty EUREKA/Photonics21 Mirror Group to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group, tj. z: Niemiec, Austrii, Polski, Szwajcarii, Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii.

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w EUREKA/Photonics21 Mirror Group ma własne zasady dofinansowania projektów. Zalecamy więc, by każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z właściwą osobą w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKA/Photonics21 Mirror Group w ww. krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/content/photonics-advanced-manufacturing-call-projects

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą, a jednocześnie przesyła EUREKA Project Form na adres , wpisując w tytule wiadomości „EUREKA photonics call 2019”.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.