Aktualności

 

Konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR

Konkurs 1/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne (poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”), podobnie jak poprzednie edycje, skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu to 140 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych (określonych w Regulaminie konkursu) oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Zmieniony został system oceny, w którym spotkanie z wnioskodawcą będzie odbywało się po poprawieniu wniosku (w poprzednim konkursie spotkanie z wnioskodawcą poprzedzało poprawę wniosku).

Ocena projektów będzie odbywała się zgodnie z kryteriami oceny, uwzględniającymi zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący POIR 22 stycznia br.
Wnioski można składać od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. Konkurs jest podzielony na 2 rundy (pierwsza - od 4 marca do 31 marca, druga - od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019).

 

Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

Nazwa

Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne

Priorytet IV:Zwiększenie potencjału naukowo -badawczego

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Podziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Dla kogo?

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa oraz
 • jedno przedsiębiorstwo
Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków

4 marca–30 kwietnia2019 r.(do godziny 16:00)

Konkurs podzielony na dwie rundy:

1)od 4 marca do 31 marca 2019 r.;

2)od 1 kwietniado 30 kwietnia 2019r. (do godziny 16:00).

Budżet konkursu 50 000 000 PLN
Dofinansowanie
 1. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

-          dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

-          dla średniego przedsiębiorstwa:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

1)20 mln euro–jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2)15 mln euro –jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3)200  000  euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de  minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4)2 mln eurona prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro.

Inne ważne informacje o konkursie
 1. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 2. Lideremkonsorcjum może być jednostka naukowalub przedsiębiorstwo.
 3. W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.
 4. Udział  kosztów  kwalifikowalnych  przedsiębiorstw(a)  w  całkowitych  kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.
 5. Wysokość  kosztów  kwalifikowalnych  prac  przedwdrożeniowych  nie  może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 6. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwanie może przekroczyć:
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych iprac rozwojowych –ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowychiprac rozwojowych –ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimisponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 4 kwietnia 2019 r.).
Termin oceny projektów do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja,
w tym RK
Link
Kontakt

Pytania można kierować:

w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) –na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w pozostałych sprawach –na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod nr telefonu(0-22) 39 07393oraz (0-22) 39 07 140

Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

ZASADY KONKURSU:

 

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Regulamin Konkursu
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.4 POIR
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/4.1.4/2019 POIR Projekty aplikacyjne można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:  
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail:  oraz pod numery telefonów: (0-22) 39 07 393 oraz (0-22) 39 07 140

 FAQ

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.