Aktualności

 

„Szybka Ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 2/1.1.1/2019

NCBR ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r.

 

Konkurs „Szybka Ścieżka” (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), skierowany jest po raz pierwszy do wszystkich typów wnioskodawców:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem takiego konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo.

Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 1 050 000 000 PLN.

Tak jak dotąd, dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów, zmodyfikowanymi przez Komitet Monitorujący PO IR 22 stycznia br. Zmieniony został również system oceny. Od tego konkursu spotkanie z wnioskodawcą będzie odbywało się po poprawieniu wniosku (dotychczas spotkanie poprzedzało poprawę wniosku).

W konkursie wprowadzono nowe zasady rozliczania kosztów osób pełniących funkcje zarządcze, nadzorcze i koordynujące w ramach projektu. Będą one finansowane wyłącznie z ryczałtu kosztów pośrednich. Zmiana dotyczyć będzie także kierownika B+R – również jego wynagrodzenie pokrywane będzie w całości z ryczałtu kosztów pośrednich.

Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

 
 
Nazwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka

Dla kogo?
 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków 1 kwietnia – 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00). Konkurs podzielony na rundy:
 1. 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019
 2. 1 maja do 31 maja 2019
 3. od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r.(do godziny 16:00).
Budżet konkursu 1 050 000 000 PLN
Dofinansowanie
 1. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

-          dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

-          dla średniego przedsiębiorstwa:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 1. 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 2. 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro.

Inne ważne informacje o konkursie
 • Rezultat projektu musi mieć na celu realizację zasady dostępności.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 1. dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
 2. dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 1 kwietnia 2019 r.).
Termin oceny projektów do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja,
w tym RK
Link
Kontakt
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • w pozostałych sprawach – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

 
 

Dokumentacja dla konkursu nr 2 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

Opis konkursu

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
Kryteria wyboru projektów
Zakres minimalny umowy konsorcjum
Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór wniosku o dofinansowanie
Sytuacja finansowa (część wniosku)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
Ustawa wdrożeniowa
Rozporządzenie 651/2014
Rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie EFRR
Rozporządzenie 1407/2013
Rozporządzenie Omnibus
Kalkulator EPC
Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
Klasyfikacja MAE
Poziomy gotowości technologicznej
Poradnik dotyczący definicji MŚP
Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:   
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail:  oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.