Aktualności

 

Konkurs_3/1.1.1/2019_Szybka Ścieżka Dostępność Plus

Szybka Ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus skierowana jest na stworzenie produktu lub technologii istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Konkurs „Szybka Ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus, ogłoszony 28 lutego 2019 r., jest pierwszym konkursem skierowanym tylko do wnioskodawców, którzy planują stworzenie produktu lub technologii istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi). „Dostępność” rozumiana jest jako zniesienie jednej lub więcej barier w otoczeniu ww. osób (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług). W efekcie rezultat projektu powinien pozwolić ww. osobom na funkcjonowanie w otoczeniu na zasadzie równości z innymi.

Konkurs, realizowany w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowany jest do:

 •     przedsiębiorstw,
 •     konsorcjów przedsiębiorstw,
 •     konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem takiego konsorcjum może być tylko przedsiębiorstwo.

Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 50 000 000 PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych, których rezultatem ma być innowacja nakierowana na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR 22 stycznia br. Ocena projektu przewiduje możliwość poprawy wniosku zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez NCBR. Elementem oceny będzie także spotkanie panelu z wnioskodawcą po poprawieniu wniosku.

W konkursie wprowadzono nowe zasady rozliczania kosztów osób pełniących funkcje zarządcze, nadzorcze i koordynujące w ramach projektu. Będą one finansowane z ryczałtu kosztów pośrednich. Zmiana dotyczyć będzie także kierownika B+R – również jego wynagrodzenie pokrywane będzie w całości z ryczałtu kosztów pośrednich.

Konkurs jest podzielony na trzy miesięczne rundy, wnioski można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

 

 

Nazwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Konkurs 3/1.1.1/2019 Szybka ścieżka dla projektów realizujących Program Dostępność Plus

Dla kogo?
 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Na co? B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Termin naboru wniosków 1 kwietnia – 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00). Konkurs podzielony na rundy:
 1. 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019
 2. 1 maja do 31 maja 2019
 3. do 1 lipca 2019 r. (do godziny 16:00).
Budżet konkursu 50 000 000 PLN
Dofinansowanie
 1. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

-          dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

-          dla średniego przedsiębiorstwa:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

-          dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 1. 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
  1. 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 mln euro.

Inne ważne informacje o konkursie
 • Rezultat projektu musi mieć na celu realizację zasady dostępności.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
 1. dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
 2. dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 1 kwietnia 2019 r.).
Termin oceny projektów do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja,
w tym RK
Link
Kontakt
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • w pozostałych sprawach – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

 

ZASADY KONKURSU:

Opis konkursu
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR
Kryteria wyboru projektów
Zakres minimalny umowy konsorcjum
Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór wniosku o dofinansowanie
Sytuacja finansowa (część wniosku)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie 
Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum 
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy 
Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska 

DOKUMENTY DODATKOWE:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
Ustawa wdrożeniowa
Rozporządzenie 651/2014
Rozporządzenie ogólne
Rozporządzenie EFRR
Rozporządzenie 1407/2013
Rozporządzenie Omnibus
Kalkulator EPC 
Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
Klasyfikacja MAE
Poziomy gotowości technologicznej
Poradnik dotyczący definicji MŚP
Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami 
Program Dostępność Plus
Wytyczne w zakresie równości szans
Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:
WZÓR PROTESTU 

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 3/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka Dostępność Plus można kierować:
• w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: ;
• w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres e-mail:  oraz pod numery telefonów: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.