Aktualności

 

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO WSL 2014-2020.

Informacje o konkursie

1. Terminy:

 • Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 (od godziny 8:00).
 • Termin, do którego można składać wnioski – 28.06.2018 (do godziny 12:00:00).

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 432/244/V/2018 z dnia 27 lutego stycznia 2018 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL, który zamieszczony został pod ogłoszeniem o konkursie pod nazwą „Kryteria wyboru projektów 1.2”.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: - 15 000 000,00 EUR (62 505 000,00 PLN)

 • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP- 4 804 830,00 EUR (20 021 726,61 PLN).
 • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw 1 068 233,00 EUR (4 451 326,91 PLN).
 • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP - 6 407 917,50 EUR (26 701 792,22 PLN).
 • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw - 2 494 020,72 EUR (10 392 584,34 PLN).


Wskazane kwoty mają charakter indykatywny.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie [środki UE]: [maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/minimalna kwota dofinansowania projektu]

 • Minimalna kwota dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu: 10 000 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu: 5 000 000,00 PLN

Wskazane wartości są obowiązujące na etapie aplikowania. Nieosiągnięcie minimalnej wartości dofinansowania na etapie rozliczania projektu (po jego realizacji) nie będzie stanowiło przesłanki uniemożliwiającej zawarcie albo prowadzącej do rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania projektu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416 z późn. zm.)

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw
 • 25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramachregionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075)

 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę:

 • 50 % kosztów kwalifikowalnych na prace przemysłowe i 25 % kosztów kwalifikowalnych na prace eksperymentalno – rozwojowe w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej
 • intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,
 • intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów walifikowalnych, lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

Premii za szerokie rozpowszechnianie i za efektywną współpracę nie sumuje się.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010)

 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiegooraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

 • 100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej, gdyż w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18, który jest dostępny pod linkowaniem oraz na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich.

 

 

logotypes bottom2

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.